General Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.Deze algemene voorwaarden zijn in gebruik van Michiel Stolker Real Estate, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (67306896). Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van een tussen een consument en Michiel Stolker Real Estate gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken.

2.Wij hanteren in deze algemene voorwaarden de volgende begrippen:

 • Consument: de opdrachtgever, een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.
 • Makelaar: Michiel Stolker Real Estate of een van zijn medewerkers.
 • Opdracht: de overeenkomst van een opdracht tot dienstverlening. Hiermee wordt bedoelt; de bemiddeling van huur of verhuur van een onroerende zaak. De koop of verkoop van een onroerende zaak. Een waardebepaling van een onroerende zaak, niet zijnde een taxatie. Vastgoedmanagement (beheer) van onroerende zaken en overige diensten.
 • Onroerende zaken: hieronder worden ook beperkte rechten op onroerende zaken verstaan, zoals erfpacht en opstal.
 • Honorarium: de prijs die voor de dienstverlening door Michiel Stolker Real Estate, waaronder de de courtage.
 • Courtage: het honorarium dat verschuldigd is voor de bemiddeling van koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken.
 • Woning: een tot bewoning bestemde onroerende zaak.

3.Het algemene aanbod van Michiel Stolker Real estate aan de consument bevat een omschrijving van de dienstverlening die de consument mag verwachten. Dit aanbod bevat ook het honorarium voor de dienstverlening en de overige voorwaarden waaronder de dienstverlening wordt verricht.

4.Na kennisneming van het algemene aanbod door de consument, biedt Michiel Stolker Real Estate de consument de gelegenheid om in onderhandeling te treden om tot een persoonlijk aanbod te komen.

5.Op zowel het persoonlijke aanbod dan wel algemene aanbod zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

6.De toepasbaarheid van alle mogelijke door de consument gehanteerde algemene voorwaarden wordt expliciet van de hand gewezen.

7.1Bij het ontbreken van door de consument of een door de consument ingehuurde derde partij ondertekende schriftelijke of elektronische opdracht of een schriftelijke opdracht tot dienstverlening zowel per e-mail of andere schriftelijke vorm, heeft Michiel Stolker Real Estate geen recht op betaling van honorarium of onkosten, en vervalt elke vorm van aansprakelijk jegens Michiel Stolker Real Estate. Behalve wanneer de consument of Michiel Stolker Real Estate het bestaan van opdracht bij betwisting alsnog kan bewijzen op een andere redelijke manier.

7.2Bij een opdracht van andere aard dan bemiddeling, bijvoorbeeld een adviesopdracht tot maximaal €500,- inclusief BTW zal in essentie geen schriftelijke opdracht worden verstrekt. Wel wordt hier altijd door Michiel Stolker Real Estate een prijs afgesproken alvorens de werkzaamheden uit te voeren. De opdrachtgever ontvangt hiervan altijd een factuur.

8.De opdracht komt tot stand door middel van aanvaarding van het algemeen of het persoonlijk aanbod door de consument.

9.Tenzij door partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde tijd. Een opdracht eindigt:

 • door de vervulling van de opdracht door Michiel Stolker Real Estate tenzij er sprake is van opdracht met een doorlopend karakter;
 • intrekking door de consument;
 • teruggaaf van de opdracht door Michiel Stolker Real Estate;
 • ontbinding door een van de partijen;
 • Overlijden van de consument.

10.Michiel Stolker Real Estate heeft zijn opdracht vervuld, wanneer de overeengekomen prestatie is geleverd. In het geval van bemiddeling geldt dat de door Michiel Stolker Real Estate de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van de door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een woning door een consument is pas sprake van een overeenkomst als de koop is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Het vervuld zijn doet niet af aan zijn uit die opdracht doorvloeiende verplichting om de consument bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot uitvoering op grand van een beding afhankelijk is van een opschortende of een ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.

11.Een opdracht kan te alle tijde en zonder opzegtermijn worden ingetrokken. De consument is in dat geval niet schadeplichtig maar Michiel Stolker Real Estate heeft wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten. Voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon. Het intrekken van een opdracht dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren.

12.Michiel Stolker Real Estate kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen en bij een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en de consument. De teruggaaf dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren.

13.Een opdracht kan worden ontbonden wanneer er aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. De ontbinding dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.

14.Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de mededeling over de intrekking, teruggaaf, ontbinding of overlijden Michiel Stolker Real Estate of de consument bereikt, of de in de mededeling genoemde latere datum.

15.Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW). Tenzij, uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.Vastgoedmangement houdt in het verlenen van diensten aan de consument met betrekking tot onroerende zaken. De ter verlenen diensten kunnen van technische of administratieve aard zijn. Zoals:

 • Verzorging van huurincasso;
 • Werkzaamheden van de betaling van kosten en lasten;
 • Verzorging van het onderhoud, zoals klachtafhandeling, inspecties, controle;
 • Verstrekken van adviezen.

17.Intrekking van een opdracht tot vastgoed management dient schriftelijk te gebeuren. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

18.Michiel Stolker Real Estate neemt met de afgesloten overeenkomst(en) een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie met betrekking tot het bereiken van het beoogde resultaat.

19.Door wijziging van de overeenkomst(en) komen gemaakte prijsafspraken te verlaten. Kosten of meerwerk worden conform het dan geldende uurtarief in rekening gebracht.

20.Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is Michiel Stolker Real Estate gerechtigd een maandelijkse rente van 2% en incassokosten van 10%, met een minimum van €150 in rekening te brengen.

21.Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Michiel Stolker Real Estate geproduceerde werken zoals, rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen en andere auteursrechtelijke werken te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden te verstrekken.

22.Michiel Stolker Real Estate is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de werkzaamheden of uitvoering van de opdracht. Tenzij er sprake is van een bewezen wettelijke of contractuele toerekenbare nakoming, opzet of grove schuld.

23. De gepubliceerde metrages op deze website zijn allen indicatief en behoudens druk en zetfouten. Huurder dient voorafgaand aan de overeenkomst zelf de woning na te meten. Mocht huurder dit nalaten kan hier nooit voor eventuele verschillen achteraf aanspraak gemaakt worden op enige vergoeding.

24.Iedere aansprakelijkheid van Michiel Stolker Real Estate is beperkt tot het honorarium van maximaal 6 maanden, althans tot het maximale bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

25.Opdrachtgever vrijwaart Michiel Stolker Real Estate tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op een manier samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Michiel Stolker Real Estate.

26.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.

27.Michiel Stolker Real Estate is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.